Υπηρεσία Χωρίς Εργασιακή Εμπειρία Με Εργασιακή Εμπειρία
Βιογραφικό σε 1 γλώσσα (EN ή GR) €130 €200
Βιογραφικό σε 2 γλώσσες (EN & GR) €200 €320
LinkedIn προφίλ €180 €240
LinkedIn προφίλ & Βιογραφικό (1γλώσσα) €250 €350
Προετοιμασία συνέντευξης €120 €170
Βιογραφικό (1γλώσσα) & προετοιμασία συνέντευξης €190 €280
Συνοδευτική επιστολή €65 €75
Βιογραφικό & Συνοδευτική επιστολή €155 €220


Get Widget